FAQ

Poznaj odpowiedzi na swoje pytania.

Aby sprawdzić status swojego zamówienia, musisz najpierw zarejestrować się na stronie siroko.com.

Jeśli dokonałeś/aś już rejestracji

Zaloguj się tutaj i otrzymasz natychmiastowy dostęp do historii i statusu swoich zamówień.

Jeśli nie dokonałeś/aś jeszcze rejestracji

Możesz zrobić to klikając tutaj(pamiętaj, aby użyć tego samego adresu e-mail co podczas składania zamówienia). Zajmie to niecałą minutę i otrzymasz natychmiastowy dostęp do historii i statusu swoich zamówień.

*UWAGA: Pamiętaj, aby użyć tego samego adresu e-mail co podczas składania zamówienia. Historia Twoich zamówień zostanie automatycznie przypisana do tego adresu e-mail i otrzymasz natychmiastowy dostęp do statusu zamówień.

W SIROKO wysy\u0142amy do prawie ka\u017cdego kraju na \u015bwiecie.
Koszty przesy\u0142ki ró\u017cni\u0105 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od obszaru geograficznego dostawy i wybranego rodzaju transportu.

Ostateczny koszt przesy\u0142ki jest widoczny podczas ca\u0142ego procesu realizacji zamówienia. Istnieje równie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru jednego z kilku sposobów dostawy najlepiej odpowiadaj\u0105cego Twoim kryteriom, w zale\u017cno\u015bci od Twojej lokalizacji. Bezp\u0142atna wysy\u0142ka jest dost\u0119pna w okre\u015blonych krajach przy minimalnej kwocie zamówienia okre\u015blonej podczas dokonywania zakupu: 60 € w Hiszpanii (pó\u0142wysep i Baleary) i Portugalii, 90 € lub 125 € w innych wybranych krajach.

*Nie dostarczamy do skrytek pocztowych ani baz wojskowych.

Op\u0142aty celne

Powy\u017csze koszty dotycz\u0105 jedynie kosztów przesy\u0142ki; nie obejmuj\u0105 one op\u0142at celnych, takich jak c\u0142a importowe lub podatki dla konkretnej lokalizacji (chyba \u017ce wskazano inaczej*). SIROKO nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za te koszty i pokrycie ich le\u017cy po stronie nabywcy.

*W przypadku Kanady, Kolumbii, Meksyku i Wielkiej Brytanii, op\u0142aty celne s\u0105 wliczone przy wyborze wysy\u0142ki DHL Express.

Czas dostawy zamówienia zale\u017cy od wybranej firmy kurierskiej. Podczas procesu zakupu widoczny jest szacowany czas dostawy dla ka\u017cdej firmy kurierskiej od momentu, gdy paczka opu\u015bci nasze magazyny.

Podane czasy dostawy odnosz\u0105 si\u0119 do dni roboczych i mog\u0105 ulec zmianie w zale\u017cno\u015bci od stanu magazynowego lub ewentualnych komplikacji w trakcie realizacji zamówienia.

Wspó\u0142pracujemy z renomowanymi globalnymi firmami kurierskimi, takimi jak DHL Express, DPD, Hermes, Correos Express, a tak\u017ce z najwa\u017cniejszymi operatorami pocztowymi na \u015bwiecie.

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pyta\u0144.

* Zwroty z powodu wad fabrycznych.

Ka\u017cdy produkt posiadaj\u0105cy wad\u0119 fabryczn\u0105 mo\u017ce zosta\u0107 bezp\u0142atnie zwrócony przez U\u017cytkownika do SIROKO.

Aby zg\u0142osi\u0107 ch\u0119\u0107 wymiany lub zwrotu produktu, nale\u017cy skontaktowa\u0107 si\u0119 z nami podaj\u0105c numer zamówienia, powód wymiany oraz nazw\u0119 produktu. Mo\u017cna to zrobi\u0107 poprzez wype\u0142nienie formularza kontaktowego.

U\u017cytkownik mo\u017ce w ci\u0105gu miesi\u0105ca poinformowa\u0107 SIROKO o swoim niezadowoleniu z produktu, podaj\u0105c model lub nazw\u0119 produktu wraz z jego zdj\u0119ciem i opisem stwierdzonych wad. Po up\u0142ywie tego czasu, SIROKO nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za jakiekolwiek zg\u0142aszane szkody.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, SIROKO w ci\u0105gu 3 dni poinformuje u\u017cytkownika, czy zgadza si\u0119 na zwrot produktu, i w takim przypadku SIROKO zobowi\u0105zuje si\u0119 do zorganizowania procesu jego odbioru.

Aby zapewni\u0107 prawid\u0142owy proces odbioru zwracanego lub wymienianego produktu, wszystkie etykiety, metki, opakowania, dokumenty i oryginalne akcesoria musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 na swoim miejscu, a numer referencyjny zamówienia musi by\u0107 wyra\u017anie widoczny na opakowaniu lub na etykiecie zewn\u0119trznej, w przeciwnym razie SIROKO zastrzega sobie prawo do odmowy przyj\u0119cia zwrotu produktu.

Po otrzymaniu produktu i zweryfikowaniu jego defektów, SIROKO przyst\u0105pi do wymiany produktu na artyku\u0142 o identycznych parametrach bez dodatkowych kosztów ze strony Klienta.

* Prawo do odst\u0105pienia od umowy

Klient ma prawo poinformowa\u0107 SIROKO w terminie maksymalnie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu o ca\u0142kowitym lub cz\u0119\u015bciowym odst\u0105pieniu od umowy zakupu Produktu zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cym prawem.

Po up\u0142ywie trzydziestu (30) dni kalendarzowych SIROKO nie b\u0119dzie przyjmowa\u0107 zwrotów zakupionego Produktu z powodu odst\u0105pienia od umowy.

Aby skorzysta\u0107 z mo\u017cliwo\u015bci odst\u0105pienia od umowy, Produkt musi znajdowa\u0107 si\u0119 w takim samym stanie, w jakim zosta\u0142 otrzymany wraz z oryginalnymi etykietami i metkami. Klient zobowi\u0105zany jest do przes\u0142ania Produktu w oryginalnym pude\u0142ku, torbie lub w podobnym opakowaniu. Produkt, który nie zostanie wys\u0142any w oryginalnym opakowaniu, mo\u017ce ulec zniszczeniu.

Aby zapewni\u0107 prawid\u0142owy zwrot produktu, wszystkie etykiety, metki, opakowania, dokumenty i oryginalne akcesoria musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 na swoim miejscu, a numer referencyjny zamówienia musi by\u0107 wyra\u017anie widoczny na opakowaniu lub na etykiecie zewn\u0119trznej, w przeciwnym razie SIROKO zastrzega sobie prawo do odmowy przyj\u0119cia zwrotu produktu.

W celu zg\u0142oszenia ch\u0119ci odst\u0105pienia od umowy nale\u017cy skontaktowa\u0107 si\u0119 z nami podaj\u0105c numer zamówienia i nazw\u0119 produktu. Mo\u017cna tego dokona\u0107 wype\u0142niaj\u0105c formularz kontaktowy, a nast\u0119pnie odsy\u0142aj\u0105c produkt na poni\u017cszy adres:

Siroko Solutions S.L.
C/ Gustavo Eiffel nº 224 (Polígono de Roces)
33211 - Gijón - Asturias - España

Zwrot pieni\u0119dzy zostanie zrealizowany w mo\u017cliwie najkrótszym terminie, przy czym SIROKO mo\u017ce wstrzyma\u0107 si\u0119 ze zwrotem \u015brodków do czasu otrzymania produktu lub potwierdzenia przyj\u0119cia zwrotu.

Zale\u017cy nam, aby\u015bcie wygl\u0105dali \u015bwietnie w naszych produktach! Je\u015bli zakupione okulary przeciws\u0142oneczne, koszulka lub kurtka Ci nie odpowiadaj\u0105, mo\u017cesz je wymieni\u0107. Koszty przesy\u0142ki zwrotnej s\u0105 po Twojej stronie, a gdy otrzymamy produkt, bezp\u0142atnie wy\u015blemy Ci nowy model lub inny rozmiar.

Pami\u0119taj, \u017ce je\u015bli produkt nie spe\u0142nia Twoich oczekiwa\u0144, mo\u017cesz go zwróci\u0107 w ci\u0105gu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu (tak jak w przypadku odst\u0105pienia od umowy).

Tabela rozmiarów znajduje si\u0119 na stronie ka\u017cdego produktu.

Wszystkie produkty SIROKO s\u0105 zaprojektowane tak, aby zapewni\u0107 jak najwy\u017csz\u0105 trwa\u0142o\u015b\u0107.

Wi\u0119kszo\u015b\u0107 naszej odzie\u017cy wykonana jest z w\u0142ókien syntetycznych, takich jak poliester, nylon czy elastan. Uwa\u017cnie \u015bledzimy aktualne osi\u0105gni\u0119cia technologiczne, aby znale\u017a\u0107 najbardziej zrównowa\u017cone wersje tych tkanin i zastosowa\u0107 je w naszych produktach w nadchodz\u0105cych sezonach.

Przy produkcji wyrobów z w\u0142ókien organicznych lub zwierz\u0119cych, takich jak produkty z we\u0142ny merino (np. koszulki i podkoszulki rowerowe), zawsze pracujemy z materia\u0142ami i dostawcami, którzy spe\u0142niaj\u0105 wymogi Responsible Wool Standard (RWS).

Wszystkie nasze kolekcje okularów przeciws\u0142onecznych, a tak\u017ce okularów technicznych i sportowych spe\u0142niaj\u0105 wszelkie niezb\u0119dne normy:

EN ISO 12312-1:201+A1:2015
ES ISO 12311:2013
USA ANSI z80.3-2015

Do ich produkcji u\u017cywamy uniwersalnych i trwa\u0142ych materia\u0142ów, jednocze\u015bnie poszukuj\u0105c mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania materia\u0142ów o mniejszym wp\u0142ywie na \u015brodowisko. W naszych oprawkach stosujemy poliw\u0119glan, octan i stal nierdzewn\u0105, a do produkcji soczewek wybieramy materia\u0142y takie jak TAC, poliw\u0119glan, nylon czy CR39.

Tabela rozmiarów naszych okularów znajduje si\u0119 na stronie ka\u017cdego produktu.

Pami\u0119taj o prawid\u0142owym u\u017cytkowaniu okularów i zawsze no\u015b je w odpowiednim etui. Czy\u015b\u0107 okulary mi\u0119kk\u0105 szmatk\u0105 i nie k\u0142ad\u017a ich soczewkami do do\u0142u, poniewa\u017c mog\u0105 ulec zarysowaniu.